Структура и ръководни звена

Управителен съвет
Управлява и ръководи дейността на Асоциацията, създава работни групи, приема и изключва експерти, спазва и следи за спазването на Вътрешния правилник и Етичния кодекс.

Експертен съвет
Участва в управлението на дейността на работните групи, идентифицира добри практики на професията „софтуерен инженер”, валидира опита и знанията на експертите, идентифицира и приобщава нови експерти, осъществява връзки с други организации, юридически лица и институции.

Регистър на експертите
База от данни за всички експерти, които участват в създаването, управлението, разработката или поддръжката на софтуерни системи или приложения.

Регистрационна комисия
Регистрира нови експерти и организира пълноправното им включване в Асоциацията. Състои се от трима души и един резервен член. Назначава се от Управителния съвет.

Работни групи
Групи за разглеждане, обсъждане и решаване на проблеми в областта на софтуерното инженерство. В работата им могат да се включат всички експерти. Всяка работна група има ръководител, назначен от председателя на Управителния съвет.