УСТАВ
на
СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА СОФТУЕРНИТЕ ИНЖЕНЕРИ”

СТАТУТ
Чл.1. /1/ Сдружението е юридическо лице и се учредява в съответствие с изискванията на чл. 37 – 44 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/. Сдружението е изградено в защита на колективните интереси на софтуерните инженери, като обединява усилията им за издигане престижа на професията, нейното утвърждаване като интелектуален труд и упражняването й в името на професионалните интереси и ценности.
/2/ Съгласно разпоредбата на чл. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Сдружението се определя като организация за осъществяване на дейност в частна полза.
/3/ Дейността на Сдружението не е ограничено със срок или с друго прекратително условие.

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ
Чл.2. /1/ Наименованието на Сдружението е „Асоциация на софтуерните инженери”. То може да бъде изписвано и на латиница – Association of Software Engineers.
/2/ Седалището и адресът на управление на Сдружението са: гр. София, район „Средец“, ул. „Хан Аспарух“ №31, ет. 2, ап. 8А;
/3/ Пълното наименование, седалището, адресът на управлението, както и данните за съдебната регистрация се посочват във всички документи и издания на Сдружението.

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА
Чл.3./1/ Сдружението има следните основни цели:
3.1. Популяризиране и подпомагане на софтуерните инженери във връзка с дейността им, развитието и устойчивото кариерно израстване;
3.2. Създаване и разпространяване на практики за увеличаване на техническата компетентност на софтуерните инженери;
3.3. Подготовката и повишаване на квалификацията;
3.4. Подпомагане обмена на информация между български и чуждестранни организации и институции в областта на софтуерното инженерство;
3.5. Хармонизиране на професията „софтуерен инженер“ в съответствие с изискванията на бизнеса и държавата;
3.6. Защита на интересите на професионалистите в бранша;
3.7. Популяризиране на добри практики за обмяна на опит и информация, включително в областта на проекти и проектна дейност, финансирана със средства от Европейски програми и фондове.

/2/ За осъществяване на своите цели Сдружението ще си служи със следните средства:
а/ Организиране на информационни и обучителни мероприятия;
б/ Предоставяне на консултации;
в/ Създаване и разпространение на регулярен електронен бюлетин;
г/ Публикации в електронните медии;
д/ Поддръжка на интернет сайт с актуална информация и електронен регистър на експертите;
е/ Провеждане и публикуване на анализи и проучвания;
ж/ Сътрудничество с държавни и общински органи, нестопански организации и трети лица за постигане целите на сдружението;
з/ Сътрудничество със сродни организации от страната и чужбина институциализиране и поддържане на членство в международни организации;
и/ Реализиране на съвместни проекти с държавни и общински органи и други правителствени и неправителствени организации за осъществяване на целите на сдружението.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И ФИНАНСИРАНЕ
Чл.4. /1/ Предмет на дейност: Осъществяване на дискусии, симпозиуми, срещи и други; участие в проекти и дейности, организирани от български, чуждестранни и международни организации, съобразно целите си; подпомагане, издаването на брошури, книги, наръчници и други; организиране и осъществяване дейности, свързани с целите на Сдружението както и всички други дейности, свързани със предмета на основна дейност за която е регистрирано сдружението които не са забранени от закона;
/2/ Дейността на Сдружението се финансира от дарения, субсидии, финансиране на проекти и годишен членски внос.

РАЗХОДВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО
Чл. 5. /1/ За осъществяване на своята дейност Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на ЗЮЛНЦ.
/2/ Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от Сдружението се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на Сдружението съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността.
/3/ Веднъж годишно Сдружението осигурява извършването на проверка на дейността си от лицензиран експерт-счетоводител.

ЧЛЕНСТВО. ВИДОВЕ ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
Чл. 6. /1/ В Сдружението могат да членуват всички физически лица, които споделят неговите цели и приемат настоящия устав.
/2/ Нови членове се приемат от Управителния съвет след подаване на писмена молба и спазване на условията на Устава и Вътрешния правилник.
/3/ Членовете на сдружението могат да бъдат пълноправни, почетни и софтуерни инженери
/4/ Пълноправни членове са онези членове, които са приети по установения в Устава ред като такива. Учредителите са пълноправни членове.
/5/ Софтуерни инженери са тези физически лица, които са кандидатствали и са приети за вписване към Електронния регистър на Софтуерните инженери.
/6/ Почетни членове на Сдружението могат да бъдат физически лица, които имат съществен принос за постигане целите на Сдружението и Софтуерното инженерство.
/7/ Пълноправните членове на Сдружението имат право:
1. Да участват в управлението на Сдружението;
2. Да бъдат информирани за неговата дейност;
3. Да внасят предложения за изменение и допълнения на Устава на Сдружението;
4. На достъп до информационната система на Сдружението;
5. Да се ползват от всички дейности реализирани от Сдружението;
6. Да бъдат избирани в управителните органи на Сдружението.
/8/ Софтуерните инженери и почетните членове на сдружението имат право:
1. Да участват в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание без право на глас при вземането на решения;
2. Да бъдат информирани за дейността на сдружението и да ползуват безвъзмездно събраната от сдружението информация;
3. Да се ползват от всички дейности реализирани от Сдружението.
/9/ Членовете на Сдружението са длъжни:
1. Да спазват Устава и да изпълняват решенията на Общото събрание;
2. Да заплащат годишна такса, определяна ежегодно от Управителния съвет;
3. Да спазват Вътрешният правилник и етичния кодекс на Сдружението;
/10/ Членството в Сдружението се прекратява:
1. С едностранно волеизявление до Сдружението;
2. Със смъртта или с поставянето под пълно запрещение, или с прекратяването на юридическото лице – член;
3. С изключването;
4. С прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;
5. При отпадане.
/11/ Член на Сдружението може да бъда изключен когато:
1. Не е платил членския си внос;
2. Системно нарушава Устава на Сдружението, решенията на Общото събрание, Вътрешният правилник и Етичния кодекс.
3. Развива дейност, несъвместима с целите, задачите и Устава на Сдружението.
/12/ Решението за изключване се взима от Управителния съвет.
/13/ Член на Сдружението отпада при тримесечна забава в плащането на членския внос. Отпадането се констатира от Управителния съвет с протокол, въз основа на счетоводните документи на Сдружението за събирания членски внос. Преди съставяне на протокола до неплатилия се изпраща писмена покана за заплащане на членския внос в двуседмичен срок от получаването и.
/14/ За задълженията на Сдружението членовете му не отговарят лично. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ, КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Чл.7. Органи на Сдружението са:
– Общо събрание;
– Управителен съвет;
– Експертен съвет;
Чл.8. /1/ Общото събрание се състои от пълноправните членове на Сдружението.
/2/ Общото събрание се свиква в населеното място, в което се намира
седалището на Сдружението от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението.
/3/ Ако Управителният съвет едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
/4/ За свикването на Общо събрание Управителния съвет изпраща до всеки член писмена покана по адреса на съдебната му регистрация или друг посочен от него адрес, с писмо с обратна разписка, на електронен адрес, по факс или по друг начин, удостоверяващ получаването на съобщението. Поканата следва да бъде получена най-малко 14 /четиринадесет/ дни преди датата на събранието.Същата покана се поставя и на видно място в сградата, в която се намира управлението на сдружението най-малко 14 /четиринадесет/ дни преди насрочения ден на събранието.
/5/ Общото събрание се провежда при кворум повече от 1/2 от членовете на Сдружението. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.
/6/ За взетите решения се води протоколна книга.
/7/ Всеки член на Общото събрание има право на един глас. Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
а/ него, неговия съпруг или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
б/ юридически лица, в които той е управител или може да наложи или да възпрепятства вземането на решения.
/8/ Едно лице може да представлява не повече от трима членове от Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
Чл. 9. /1/ Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
4. приема отчета за дейността на Управителния съвет;
5. решава образуването на фондове за финансиране на дейността на Сдружението, техните източници и начина на ползване в съответствие със ЗЮЛНЦ;
6. взема решение за участие в други организации;
7. взема решение за преобразуване или за прекратяване на Сдружението;
8. приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
9. приема бюджета на Сдружението;
10. отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, на Устава, или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
/2/ Решенията на Общото събрание се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите членове с явно гласуване. Членовете могат да решат, че по един или друг въпрос гласуването ще бъде тайно.
/3/ Решенията по ал. 1, т. 1, и т. 7 се взимат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите членове.
/4/ Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.
/5/ Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.
/6/ Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, с Устава, или с предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
/7/ Споровете по ал. 5 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Сдружението от всеки член на Сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
Чл. 10. /1/ Управителният съвет на Сдружението се състои от 3 /трима/ членове, които се избират за срок от 5 /пет/ години.
/2/ Членове на Управителния съвет могат да бъдат само членове на Сдружението. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на Управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението.
/3/ Управителния съвет избира от своите членове Председател които представляват Сдружението.
Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Той е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му.
/4/ Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в едномесечен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.
/5/ При отсъствие на Председателя заседанието се ръководи от друг член на УС.
/6/ Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
/7/ Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на личността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
Чл. 11. /1/ Управителният съвет:
1. представлява Сдружението и определя обема на представителна власт на отделните негови членове ;
2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. разпорежда се с имуществото на Сдружението;
4. приема и изключва членове на сдружението;
5. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
6. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
7. взема решение относно дължимостта и размера на членския внос;
8. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението;
9. взема решение за откриване и закриване на клонове и назначаване и освобождаване на управител на клона. Представителната власт на Управителя на клона се ограничава, както следва: управителят на Клона представлява Сдружението за дейността на клона на територията на региона. Управителят сключва договори, споразумения, анекси и други актове, засягащи дейността на Клона, след изричното писмено съгласие за това на Председателя на Управителния съвет на Сдружението, открива сметки на Сдружението в региона и се разпорежда със тях.
10. Избира Председател на Управителния съвет;
11. Приема Вътрешен правилник за дейността на сдружението.
12. Избира Експертен съвет на сдружението;
/2/ Решенията на Управителния съвет се вземат с мнозинство от всички членове.
/3/ Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.
/4/ Експертния съвет се състои от 3 до 11 души които се избират от Управителния съвет с мандат 5 години. Членовете на експертния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение в броя на мандатите. Експертният съвет организира и ръководи техническата дейност на сдружението в областта на софтуерните професии, валидирането на знания и умения, идентифицирането на добри практики, осъществяването на съвместна работа с международни организации, привличането на професионалисти за популяризиране на дейността на сдружението и обмяна на опит, и всички други дейности за които се изисква задълбочени професионални познания в една или няколко области на софтуерното инженерство. Членовете на Експертния съвет могат да не са членове на сдружението. Дейността на Експертния съвет се урежда с Вътрешния правилник на сдружението.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ
Чл. 12. /1/ Сдружението е длъжно да води книги за протоколите от заседанията на колективните си органи. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Чл.13. /1/ Сдружението може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза;
Чл. 14. /1/ Сдружението се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. с решение на съда, когато:
а/ извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред, или на добрите нрави;
б/ е обявено в несъстоятелност.
/2/ Решението за прекратяване на съда се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.
/3/ Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и на неговите последици.
/4/ В случаите по ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.
Чл. 15./1/ При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.
/2/ Ликвидацията на Сдружението се извършва от определен от Управителния съвет ликвидатор. Ако ликвидаторът не бъде определен по този ред, то той се определя от окръжния съд по седалището на Сдружението.
/3/ Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Сдружението.
Чл. 16. /1/ Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се разпределя между учредителите.
/2/ След разпределяне на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на Сдружението.
Чл. 17. Относно реда за ликвидация и правомощията на ликвидатора, както и относно неплатежоспособността и несъстоятелността се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.