Общи условия за ползване на уеб сайта

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за ползване на уеб сайта. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Сдружение “Асоциация на софтуерните инженери”, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията, посочени по-долу. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

I. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

“НИЕ”, “АСИ”, “СДРУЖЕНИЕТО” означава Сдружение “Асоциация на софтуерните инженери” със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Хан Аспарух” № 31, ет. 2, ап. 8А, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 176725041
“ЗЗП” – означава Закон за защита на потребителите.
“ЗЗЛД” – означава Закон за защита на личните данни
“ИНТЕРНЕТ (УЕБ) САЙТ” – означава уеб сайта находящ се на http://www.ase.bg
“ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо или юридическо лице, което използва някоя от услугите на уеб сайта.
“ЛИЧНИ ДАННИ” – означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.
“ОБЩИ УСЛОВИЯ” означава настоящите общи условия
“УСЛУГА/и“ на уеб сайта включват:
– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на уеб сайта
– създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на уеб сайта;
– получаване на имейл бюлетини от регистрираните Потребители на уеб сайта и Сдружение “Асоциация на софтуерните инженери”.
“ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което Сдружение “Асоциация на софтуерните инженери” се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните Потребители на уеб сайта допълнителна информация за предоставяни от Партньорите стоки и услуги.
“ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

II. Общи разпоредби

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на уеб сайта и АСИ. Вие получавате правото да използвате услугите на уеб сайта единствено за лични/нетърговски цели.

III. Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на уеб сайта, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

IV. Конфиденциалност

АСИ е администратор на лични данни, регистриран по ЗЗЛ (Закона за защита на личните данни). АСИ се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. АСИ може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на уеб сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликванията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори). С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до АСИ на посочения адрес или имейл за контакт.

V. Ограничаване на отговорността

АСИ прави всичко възможно, за да поддържа на уеб сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. АСИ не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този уеб сайт. Цялата информация на интернет сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на АСИ за неговата ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. Дружеството не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този уеб сайт. АСИ не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в уеб сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки. АСИ има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на уеб сайта.

VI. Регистрация

Вие имате възможност да получите пълен достъп до информационните ресурси на сайта срещу заплащане на годишна такса. За целта е необходимо да се регистрирате в сайта и да си създадете индивидуален потребителски профил. При регистрацията си, Вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация. АСИ си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя.

АСИ си запазва правото да отстрани потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите общи условия.

АСИ си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

АСИ не толерира съобщения публикувани на сайта от анонимни ПОТРЕБИТЕЛИ. АСИ си запазва правото да предоставя данни за самоличността на ПОТРЕБИТЕЛЯ на трети лица, които предявят претенции за нарушаване на техни лични права.

VII. Промени

АСИ си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта. Потребителите са длъжни да следят промяна в актуализацията на тези условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

VIII. Други

Всеки картопритежател придобива заедно с всички права, свързани с картата, и статут на асоцииран член на АСИ.